Algemene voorwaarden Laatst aangepast op 19-08-2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en overeenkomst van de DeGooischeWebsitebouwer.nl.

De algemene voorwaarden zijn altijd vooraf in te zien, alvorens de klant tot een koop overgaat. De klant zal altijd expliciet aan moeten geven deze gelezen te hebben en akkoord te gaan. Op onze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. DeGooischeWebsitebouwer.nl behoudt zich het recht, zonder aankondiging en/of reclamering, deze algemene voorwaarden aan te passen.

Communicatie

DeGooischeWebsitebouwer.nl heeft geen bezoekadres. Om met ons in contact te komen kunt u het volgende doen:

 1. U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier op onze website in te vullen en te versturen.
 2. U kunt ons E-mailen op info@degooischewebsitebouwer.nl

Het aanbod

Onder het aanbod worden alle diensten en producten verstaan die DeGooischeWebsitebouwer.nl aanbiedt en bestaan onder andere (maar niet gelimiteerd door) uit:

 • Het opzetten van basiswebsites.
 • Complete custom websites en webapplicaties opzetten.
 • Het volledig opzetten van een website, waarbij het mogelijk is data over te halen van eventuele vorige websites. Hierbij wordt ook de content door DeGooischeWebsitebouwer.nl geplaatst. Tevens kunnen ook afbeeldingen worden bewerkt voor een betere weergave van de website. Content zal hoofdzakelijk door de klant worden aangeleverd. Eventueel is het mogelijk om, tegen betaling, de content door DeGooischeWebsitebouwer te laten schrijven.
 • Het onderhouden van klantenwebsites.
 • Verzorgen van nieuwe ontwerpen voor websites en/of huisstijl.
 • Hosting van klantwebsites.
 • Eigen producten.
 • en meer...

Offertes

DeGooischeWebsitebouwer.nl neemt alleen opdrachten aan na goedkeuring van een offerte. Elke offerte zal in ieder geval de volgende onderdelen beschrijven:

 • Geldigheidsduur van de offerte.
 • Korte beschrijving van de opdracht.
 • De totaalprijs in- en exclusief BTW.
 • De beraamde uren.
 • Eventuele extra kosten.
 • Betaalmogelijkheden en termijnen.
 • Eventuele looptijd van contracten die aangegaan worden voor onderhoud en hosting van de website.
 • Bij een goedgekeurde offerte vervalt het herroepingsrecht van de klant.

Overeenkomst

Bij het aangaan van een samenwerking tussen klanten en DeGooischeWebsitebouwer.nl zal er te allen tijde een overeenkomst worden opgesteld die door beide partijen getekent dient te worden. Deze overeenkomst bevat met name:

 • Een korte omschrijving van de werkzaamheden.
 • De looptijd van de overeenkomst (het eerste jaar minimaal 1 jaar). 
 • De betaaltermijn.
 • DeGooischeWebsitebouwer.nl behoudt zich het recht om zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien DeGooischeWebsitebouwer.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd ongemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Hosting

Websites en webapplicaties die door DeGooischeWebsitebouwer.nl zijn gemaakt zullen te alle tijde gehost worden via DeGooischeWebsitebouwer.nl. Het is onmogelijk ons CMS op webhosting te plaatsen die niet in beheer is van DeGooischeWebsitebouwer.nl. 

De klant heeft bij DeGooischeWebsitebouwer.nl keuze uit 3 hostingpakketten:

 • Klein pakket (deze zit bij een basiswebsite het eerste jaar inbegrepen. Daarna zijn de kosten van hosting €9.49 ex BTW. per maand, welke per jaar, vooraf, afgerekend dienen te worden)
  • Hierbij heeft u 1 GB aan ruimte om assets op op te slaan.
  • Hierbij heeft u 1 E-mail account.
 • Groot pakket (tegen meerprijs van €24.57 ex BTW. per maand, welke per jaar, vooraf, afgerekend dienen te worden)
  • Hierbij heeft u 10 GB aan ruimte om assets op op te slaan.
  • Hierbij heeft u 10 E-mail adressen.
 • Platinum pakket (tegen meerprijs van €44.86 ex BTW. per maand, welke per jaar, vooraf, afgerekend dienen te worden)
  • Hierbij heeft u 100 GB aan ruimte om assets op op te slaan.
  • Hierbij heeft u 25 E-mail adressen.

Samen met de klant zal besproken worden welk pakket de klant nodig heeft. Hierbij is het altijd mogelijk om te upgraden naar een groter pakket. Het is (het eerste jaar) niet mogelijk om te downgraden naar een lager pakket. Wilt u na het eerste jaar downgraden naar een kleiner hostingpakket, dan dient u dit minimaal 1 maand voor het verlopen van de overeenkomst, via E-mail, bij ons kenbaar te maken.

De beschikbare E-mail adressen zullen door DeGooischeWebsitebouwer.nl voor u aangemaakt worden. Eventueel kan, tegen betaling, support geleverd worden op hoe deze E-mail adressen ingesteld dienen te worden in uw E-mail client. Hierbij wordt expliciet uitgegaan van E-mail clients op Windows en Macintosh computers. Support op E-mail op mobiele devices wordt expliciet niet geleverd.

Uitsluiting Herroepingsrecht

DeGooischeWebsitebouwer.nl werkt uitsluitend met offertes en zal derhalve geen herroepingsrecht accepteren. Op het moment dat een offerte is goedgekeurd zal er een overeenkomst opgesteld en getekend worden waarna het herroepingsrecht direct komt te vervallen, daar de klant expliciet goedkeuring moet geven op de offerte en op de overeenkomt.

Genoemde prijzen

DeGooischeWebsitebouwer.nl behoudt zich het recht onaangekondigd haar prijzen te verhogen. Reeds lopende overeenkomsten zullen hierin niet aangepast worden, maar blijven bestaan tegen de condities waarin deze is aangegaan. Aan (op de website en/of in een offerte) genoemde prijzen vallen geen rechten te ontlenen. 

Oplevering

DeGooischeWebsitebouwer.nl draagt de grootste zorg om uw product zo spoedig en correct mogelijk te leveren. Hier zit echter wel een doorlooptijd aan vast die per opdracht kan verschillen. Voorafgaand aan een opdracht zal DeGooischeWebsitebouwer.nl een offerte aanleveren met de geschatte oplever datum. Deze wordt met de klant besproken en na goedkeuring worden ingeplanned. Een oplevering kan des gewenst in meerdere delen opgedeeld worden.

Testwerkzaamheden

DeGooischeWebsitebouwer.nl streeft naar een zo foutloos mogelijke oplevering van uw product door middel van testen van het resultaat van de opdracht. Daarnaast wordt de klant altijd aangespoord om zaken zelf te testen voordat deze goedkeuring geeft op het resultaat van de opdracht. Een opdracht wordt pas live gezet, nadat de klant goedkeuring heeft gegeven op het afgeleverde werk. Bij goedkeuring zal er met de klant geplanned worden wanneer dat het resultaat live gezet wordt. 

Mocht de klant zich niet kunnen vinden in het opgeleverde werk, dan kan de klant deze weigeren met duidelijke opgaaf van reden. In overleg zal dan gekeken worden of een eventuele aanpassing direct door ons opgepakt kan worden of dat de aanpassingen buiten de scope van de initiële opdracht vallen. Mocht de aanpassing van korte duur zijn (lees minder dan een half uur) dan zal de aanpassing kosteloos doorgevoerd worden. Mocht de aanpassing toch buiten de scope van de initiële opdracht vallen, dan zal hiervoor een nieuwe offerte worden aangeleverd.

De klant dient te allen tijde alle aanpassingen te testen en goed te keuren alvorens een aanpassing live gezet kan worden. Wanneer een aanpassing geaccepteerd is door de klant vervalt het recht op her-aanpassing. Eventuele aanpassingen die daarna aangevraagd worden zullen een nieuwe offerte krijgen, welke weer goed gekeurd dient te worden door de klant.

Betalen en betalingstermijn

Bij de eerste overeenkomst dient de factuur in zijn geheel over gemaakt te worden alvorens DeGooischeWebsitebouwer.nl uw website live kan zetten. Na het eerste jaar wordt maandelijks gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na dagtekening van de factuur.

Het is mogelijk in sommige omstandigheden dat er een voorschot op een factuur wordt gevraagd. Dit is veelal het geval bij langlopende projecten (langer dan 1 maand). Hierbij wordt 50% als aanbetaling gevraagd. Zodra de aanbetaling binnen is kan DeGooischeWebsitebouwer.nl de opdracht uit gaan voeren.

In het geval dat betaling na 2 maanden uit blijft, behoudt DeGooischeWebsitebouwer.nl zich het recht om de website van de klant offline te halen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit kan nimmer ten rekening worden gebracht van DeGooischeWebsitebouwer.nl. Na betaling van de achterstand en administratiekosten (ad. €43.87 ex. BTW) wordt de website weer zo spoedig mogelijk online gezet.

Onvoorziene omstandigheden

DeGooischeWebsitebouwer.nl behoudt zich het recht om opdrachten waar een opleverdatum bij bepaald is, met duidelijke opgaaf van reden, te vertragen. Hierbij zal DeGooischeWebsitebouwer.nl altijd de ernst van een opdracht in acht nemen. Waar mogelijk zal DeGooischeWebsitebouwer.nl hier overleg over plegen met de klant.

Overeenkomst opzeggen

Overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de klant en DeGooischeWebsitebouwer.nl verlopen automatisch na 1 jaar en hoeven derhalve niet opgezegd te worden. Tussentijds opzeggen van de eerste overeenkomst is mogelijk, echter zullen wel de kosten doorberekend worden van de rest van de overeenkomst.

Na het eerste jaar is de overeenkomst per maand opzegbaar met uitzondering van het hostingpakket. Deze is alleen per jaar opzegbaar.

Aansprakelijkheid en gelede schade

DeGooischeWebsitebouwer.nl zal onder geen enkel beding aansprakelijkheid accepteren voor schade (wel of niet aantoonbaar) door gebruik van de website van DeGooischeWebsitebouwer.nl. Ook zal DeGooischeWebsitebouwer.nl onder geen beding aansprakelijkheid accepteren voor schade door gebruik te maken van onze diensten en/of producten. 

Klachtafhandeling

Bent u niet geheel tevreden met het opgeleverde resultaat en wilt u daarover een klacht indienen, dan verwijzen wij u graag naar de volgende mogelijkheden:

 1. U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier op onze website in te vullen en te versturen. Ga hiervoor naar DeGooischeWebsitebouwer.nl/Contact
 2. U kunt ons E-mailen op info@degooischewebsitebouwer.nl

Klachten zullen binnen maximaal 14 dagen beantwoord worden. Klachten waarbij een langere doorlooptijd voor nodig is (denk hierbij aan onderzoek dat gedaan moet worden) zullen altijd met de klant besproken worden. 

Persoons- en bedrijfsgegevens

DeGooischeWebsitebouwer.nl zal de gegevens persoons- en bedrijfsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Intellectuele eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DeGooischeWebsitebouwer.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Links en Cookies

De website van DeGooischeWebsitebouwer.nl plaatst mogelijk een cookie om het gebruik van de website te kunnen volgen. Hieruit zullen geen aanbiedingen of reclamering volgen. Gegevens worden door Google Analytics (anoniem) verwerkt wat DeGooischeWebsitebouwer.nl in staat stelt verbeteringen aan de website uit te voeren.

Er kunnen op de website van DeGooischeWebsitebouwer.nl links geplaatst zijn waar DeGooischeWebsitebouwer.nl geen invloed op heeft. Eventuele cookies van websites (anders dan van DeGooischeWebsitebouwer.nl) heeft DeGooischeWebsitebouwer.nl geen invloed op. Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van die desbetreffende websites.

Privacy

DeGooischeWebsitebouwer.nl heeft privacy hoog in het vaandel staan en zal, zover mogelijk, alles doen om uw privacy te waarborgen. Op geen enkele wijze, buiten een gerechtelijk bevel om, zal DeGooischeWebsitebouwer.nl uw gegevens met derden delen.

Lees hierover meer op onze Privacy Policy pagina.

 

 

© 2018 DeGooischeWebsitebouwer.nl   |   KvK 72253282   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Policy